Phân tích cấu trúc trả lời và một số cụm từ quan trọng trong câu hỏi WHENPhân tích cấu trúc trả lời và một số cụm từ quan trọng trong câu hỏi WHEN
by Miss Hoa

1. Cấu trúc câu trả lời

-          Cụm thời gian + ago
Ex:  when did you finish the report?
        3 days ago

-          When + động từ ở dạng quá khứ đơn
Ex:  When did you start studying English?
        When I was 6 years old

-          Giới từ (on/ in/ at…)+ thời gian ở dạng tương lai
Ex: When are you going on vacation?
        On Saturday

-          When + động từ ở dạng hiện tại đơn
Ex: When are you going to come to the office?
        When she arrives

-          Not until + thời gian ở dạng tương lai
Ex:  When is the project expected to be finished?
        Not until next year

2. Một số cấu trúc về Where-question thường xuyên xuất hiện trong đề thi TOEIC

2.1. Một số câu hỏi phổ biến

-          When do you usually get to the office in the morning?
-          When is the seminar scheduled to begin?
-          When do you expect the repairman to arrive?
-          When are you taking your vacation this year?

2.2. Một số cụm từ chỉ thời gian

-      next term
-      daily
-      monthly
-     annually
-     next quarter
-     not until next week
-     the following Thursday
-     in a decade

Share your views...

1 Respones to "Phân tích cấu trúc trả lời và một số cụm từ quan trọng trong câu hỏi WHEN"

Tiến Mạnhsaid...

Hay quá, cảm ơn bạn. Mình đang luyện đề thi thử TOEIC tại đây https://giasutoeic.com/de-thi-toeic/ có nhiều đề mà câu nào cũng được dịch nghĩa và giải thích rõ ràng lắm


November 7, 2017 at 6:16 PM

Post a Comment

 

Recent Comment

Follow by Email

© 2010 TOEIC 990 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info